หลักของนักลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันลดหย่อนภาษี

การรักษาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอาจลดภาษีเงินได้ของนักลงทุนเมื่อค่าใช้จ่ายบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนถูกหักออกจากรายได้ของเขาประกันลดหย่อนภาษี 2566ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้เช่าโดยทั่วไปจะหักออกจากรายได้รวมของนักประกันลดหย่อนภาษีมื่อได้รับอนุญาตให้ลดหย่อนภาษี จำนวนเงินที่อ้างสิทธิ์จะลดรายได้รวมที่ต้องเสียภาษีและลดค่าภาษีของนักลงทุนสำนักงานภาษีประกันลดหย่อนภาษี

ออสเตรเลียอนุญาตเฉพาะค่าใช้จ่ายประกันลดหย่อนภาษี

เฉพาะสำหรับการหักภาษีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเท่านั้น สิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องมีการบันทึกและการบำรุงรักษาบันทึกอย่างเหมาะสมเพื่อยืนยันค่าใช้จ่ายลดหย่อนภาษีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้ภายในบ้านและเครื่องเรือนที่ใช้ในอาคารสถานที่ให้เช่ามีการสึกหรอตามปกติตามระยะเวลาหนึ่ง การเสื่อมสภาพทีละน้อยจะลดมูลค่าของรายการเหล่านี้ซึ่งวัดเป็นค่าเสื่อมราคาประกันลดหย่อนภาษี

  • ค่าเสื่อมราคาไม่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายเงินสดจริงประกันลดหย่อนภาษีแต่มีผลทำให้เงินสดบางส่วนว่างเมื่อหักออกจากรายได้ของนักลงทุนค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมหมายถึง
  • ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายที่หักได้จากการกู้ยืม ได้แก่ ค่าประกันจำนองประกันลดหย่อนภาษี

ค่าธรรมเนียมการค้นหาชื่อประกันลดหย่อนภาษีการจดทะเบียนจำนอง อากรแสตมป์ในการจดจำนอง และค่าธรรมเนียมการจัดตั้งเงินกู้ค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียมการจัดการค่าใช้จ่ายเหล่านี้เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้กับตัวแทนที่รับผิดชอบในการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ประกันลดหย่อนภาษีมักแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าเช่าการประกันภัยสิ่งเหล่านี้รวมถึงการประกันอาคาร เนื้อหา ความรับผิดต่อสาธารณะประกันลดหย่อนภาษี

ประกันลดหย่อนภาษีและการประกันเจ้าของบ้านซึ่งประกัน

นักลงทุนจากการผิดนัดชำระค่าเช่าประกันลดหย่อนภาษีค่าประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัยสามารถหักลดหย่อนได้ แต่ไม่ใช่ทั้งหมดในคราวเดียว และโดยปกติจะตัดจำหน่ายตลอดอายุเงินกู้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมงานสวนและลานค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้เช่าหักได้และรวมถึงค่าธรรมเนียมการถ่ายโอนข้อมูลค่าใช้จ่ายเครื่องตัดหญ้าการตัดต้นไม้เครื่องมือทำสวนทดแทนปุ๋ยสเปรย์และพืชทดแทนดอกเบี้ยจ่ายดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ที่ใช้ในการซื้อ สร้าง ปรับปรุง หรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์ประกันลดหย่อนภาษี

ในการสร้างรายได้จะถูกหักออกการซ่อมแซมสิ่งเหล่านี้อาจถูกหักออกได้ก็ต่อเมื่อนักลงทุนสามารถแสดงได้ว่ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเพื่อการฟื้นฟูทรัพย์สินให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะสำคัญประกันลดหย่อนภาษีตัวอย่างคือค่าใช้จ่ายในการทาสีใหม่ทำความสะอาดและงานบูรณะอื่นๆ ประกันลดหย่อนภาษีค่าโทรศัพท์และค่าเดินทางค่าใช้จ่ายเหล่านี้หักจากรายได้เมื่อนำไปใช้ในการเก็บประกันลดหย่อนภาษีและจัดเตรียมทรัพย์สินสำหรับผู้เช่ารายใหม่ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประกันลดหย่อนภาษีค่าทำความสะอาด ค่าไฟฟ้าและก๊าซ ภาษีที่ดิน ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและการจัดการ เครื่องใช้สำนักงานประกันลดหย่อนภาษี